Loading... Please wait!

Quốc kỳ của Mỹ được giương cao vì H.H. Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật

November 13, 2018 0Middle East Logistics News

Giương cao lá cờ Mỹ tại Thủ đô Hoa Kỳ để mừng ngày sinh H.H Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật để mọi nơi mọi người biết sự Vĩ đại và địa vị tối cao của Đức phật.

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, November 13, 2018 /⁨EINPresswire.com⁩/ — Vào năm 2010, …
Quốc kỳ của Mỹ được giương cao vì H.H. Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

QUICK LINKS